Søknad om BPA | Hjemmebest

Søknad om BPA

Saksbehandleren i kommunen har fått søknaden, og nå har endelig Marianne sin søknad kommet først på lista. De har fått beskjed om at de skal benytte skjønn ved innvilgelse av tjenester. Hvis de vurderer det som hensiktsmessig kan BPA innvilges selv om søkeren ikke omfattes av rettigheten til å få BPA. Helsetjenester, for eksempel hjemmesykepleie, kan ikke kreves organisert som BPA. Imidlertid kan de velge å legge enkle helsetjenester inn i ordningen hvis det er hensiktsmessig og forsvarlig.

Saksbehandleren leser «Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)» på nytt, og ser at intensjonen med rettighetsfestingen, nemlig at søkeren skal få et mest mulig aktivt og uavhengig liv til tross for din funksjonsnedsettelse er viktig for Marianne.

I utgangspunktet synes saksbehandleren i kommunen at det er vanskelig å avgjøre denne type søknader. Med det evige kravet om å spare penger, og inntrykket av at det koster mer for kommunen å ha helse- og omsorgstjenestene i en BPA-ordning, ser det ikke så lyst til for Marianne sin søknad.

Saksbehandleren synes det er litt vanskelig å sette sammen og sammenligne alle timekostnadene for de tjenestene Marianne får fra kommunen i dag, mot det en BPA-ordning vil koste. De diskuterer saken på det ukentlige møtet, og argumenterer for og mot i forhold til det Marianne skriver i sin søknad og hva fastlegen hennes har uttalt.

Til slutt blir de enige om å innvilge henne 15 timer i uka. Marianne er veldig fornøyd med vedtaket og kontakter HjemmeBest for å avtale igangsetting av ordningen.