Hva koster BPA? | Hjemmebest

Hva koster BPA?

Handikappet gutt får hjelp av assistent_lite Hva koster BPA?

Dette finnes det ikke et enkelt svar på, siden kostnadene er veldig forskjellige, alt etter ordning og timebehov. Men det vi kan si sikkert er:

  • Personlig assistanse krever som regel ingen formell kompetanse, og er dermed billigere enn for eksempel hjemmesykepleie. I mange tilfeller er det ikke nødvendig med helsefaglig utdanning for å assistere med daglige gjøremål. Hvis man får BPA, vil det frigjøre tid fra utdannet helsepersonell til å gjøre jobber der deres kompetanse virkelig trengs.
  • Våre sammenligninger viser faktisk at en time med kommunal hjemmehjelp ofte er minst 200 kroner dyrere enn en BPA-time.
  • Der det er en BPA-ordning på plass, slipper kommunen administrasjonsarbeid, da assistansen administreres av brukeren selv, evt. med litt hjelp fra pårørende eller HjemmeBest.
  • Hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere bruker mye av arbeidstiden sin på å forflytte seg mellom de forskjellige tjenestemottakerne. En personlig assistent derimot bruker stort sett hele arbeidstiden på å assistere brukeren. Det vil si at BPA rett og slett betyr mer tjeneste for pengene. I tillegg slipper kommunen å stille med tjenestebil.
  • BPA er ofte et alternativ til opphold på en institusjon som må bygges, drives og vedlikeholdes, noe som innebærer betydelige kostnader.
  • En BPA-time koster kommunen det samme, uansett hvor den utføres. Dette gir mye mer fleksibilitet i forhold til reiser.
  • Hvis en BPA-ordning skulle overstige et visst kostnadsnivå, for eksempel fordi det kreves spesialkompetanse eller er en særlig ressurskrevende ordning og dermed innebærer høyere lønnskostnader, kan kommunen søke om å få kostnadene refundert av staten. Eller som det står i rundskrivet om rettighetsfesting av BPA fra Helse- og omsorgsdepartementet (18.12.2015): «Dersom utgiftene i form av direkte lønnskostnader overstiger et gitt innslagspunkt, kan kommunen søke refusjon fra toppfinansieringsordningen for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.»

Og hva er «inntjeningen»?

Fordelene med BPA er mange, ikke bare for livskvaliteten til tjenestemottakeren, men også i kroner og øre:

  • Både BPA-brukerne og familiemedlemmene deres kan være mer yrkesaktive takket være BPA. Dette gjør at de betaler mer skatt, og at kommunen sparer trygdeytelser. .
  • Større samfunnsdeltakelse er helsefremmende. Mange funksjonshemmede vil gjerne være i jobb
  • I tillegg kan vi gå ut fra at ledere som ser at personer med en funksjonsnedsettelse helt fint kan fungere i arbeidslivet, har høyere sannsynlighet for å ansette flere personer med en funksjonsnedsettelse. Dette vil på sikt kunne få en positiv ringvirkning og bidra til at det blir lettere for andre med funksjonsnedsettelser å komme i jobb. Dermed betaler disse skatt og bidrar til egen velferd.

BPA er en vinn-vinn-situasjon

Vår konklusjon er at BPA egentlig er en vinn-vinn situasjon: Både kommunen og den funksjonshemmede og hennes familie kommer økonomisk bedre ut av det. BPA-assistenter kan bidra til et mer selvstendig liv, og den funksjonshemmede kan føle seg mye mer integrert i samfunnet. Dette var et viktig mål når BPA ble rettighetsfestet i 2015.

 

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 4005 4007 eller post@hjemmebest.no hvis du har spørsmål.

 

Kilder:

– Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 «Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv»: http://ro.no/wp-content/uploads/2015/07/econ-rapport_2010_26.pdf

https://www.virke.no/globalassets/bransje/gamle-bransjedokumenter/bpa-faktaark.pdf

– Norsk Forbund for Utviklingshemmede: www.nfunorge.org/Nyheter/BPA-begrensninger-og-kostnader/

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/kommunene-kan-spare-store-penger-p%C3%A5-bpa-1.456594

http://dialogue.no/fra-ukeavisen-ledelse-om-bpa-og-kommunal-motstand/

– Rundskriv «Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)» fra Helse- og omsorgsdepartementet: https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-9-2015_bpa.pdf

– Regjeringen om rettighetsfesting av BPA: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-92015-rettighetsfesting-av-brukerstyrt-personlig-assistanse/id2468398/

http://kommunal-rapport.no/meninger/debatt/2017/06/mye-spare-pa-private-tjenester

 

Følg og lik oss på sosiale medier: