BPA - Hva Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg med | Hjemmebest

BPA – Hva Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg med

Jane Thøgersen, Spesialkonsulent i Pasient- og brukerombud Oslo/Akershus
Jane Thøgersen
Spesialkonsulent i Pasient- og brukerombud Oslo/Akershus

 

Det er Pasient- og brukerombud i alle landets fylker. Ombudene er viktige mottakere og formidlere av pasient- og brukeropplevelser og tar i mot henvendelser fra personer som har spørsmål, tilbakemeldinger eller klager på helse- og omsorgstjenesten.  Noen av disse henvendelsene handler om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Ombudet har i disse sakene bidratt med råd og veiledning, skriving av klage og dialog eller møte med kommuner og bydeler.

Vanlige henvendelser til Pasient- og brukerombudet når det gjelder BPAI 2016 fikk ombudet i Oslo og Akershus 42 henvendelser vedrørende BPA. Ikke alle disse var klagesaker. Noen henvendte seg for å få informasjon om BPA og noen hadde spørsmål om organisering av tjenestene eller om barn kan få BPA.

De områdene som utpekte seg og som vi fikk flest henvendelser om er:

  • avslag eller delvis avslag på søknad om BPA
  • lang saksbehandlingstid i kommunen 

Har du fått avslag eller delvis avslag på din søknad om BPA?

Dersom du har fått avslag eller delvis avslag på din søknad om BPA, så har du rett til å klage på vedtaket innen fire uker. Dersom du ikke rekker dette, kan du be kommunen om utsettelse av fristen. Ombudet hører stadig at søkere lar være å klage fordi kommunen sier at det uansett vil bli avslag igjen. Vi råder allikevel alle om å levere klage. Dersom du synes det er vanskelig å skrive selve klagen kan du få bistand hos ombudet i ditt fylke, eller du kan benytte vår klagemal som er enkel å fylle ut. Malen finner du på www.ombudet.no og i denne lenken (PDF).

Har du fått tildelt færre timer enn du søkte om?

Da er søknaden kun delvis innvilget og du har krav på avslag på de timene du har søkt om, men ikke fått. I disse vedtakene skal det gå fram at det er gitt avslag på deler av søknaden slik at du kan klage på vedtaket.

Har du klaget og fått delvis medhold?

Av og til ser vi at kommunen avslår søknaden i første omgang, for så å omgjøre vedtaket delvis etter at det er levert klage. I slike saker skal kommunen på eget initiativ og uten ugrunnet opphold sende saken til Fylkesmannen slik at den delen av søknaden som ikke er omgjort kan behandles. Dessverre ser vi at enkelte kommuner ikke gjør dette, men ber søker om å skrive klage på det nyeste vedtaket. Dette er feil og enkelte kommuner må dessverre minnes om dette.

Har du fått innvilget noe annet enn det du søkte om?

Enkelte får vedtak på en annen tjeneste enn de har søkt om, eller de får tildelt ordinære kommunale tjenester som praktisk bistand og avlastning uten at søknaden om å få tjenestene organisert som BPA avslås. Dette er feil. Dersom du får vedtak på noe annet enn det du har søkt om, så skal kommunen skrive avslag!

Dersom du får vedtak på noe annet enn det du har søkt om, så skal kommunen skrive avslag!

Lang saksbehandlingstid

Man trenger ikke å finne seg i lang saksbehandlingstid. Dette kan også påklages.

Manglende realitetsbehandling av søknader

Vi har også sett eksempler på at enkelte kommuner, både i vedtak og i møte med Ombudet, har gitt uttrykk for at søknader der omfanget ikke overstiger 32 timer i uken, ikke blir realitetsbehandlet. Dette er ikke i tråd med intensjonen og heller ikke i tråd med lovverket. Vedtak skal fattes på bakgrunn av en helhetsvurdering av behov og hva som er best for den enkelte.

Stor variasjon mellom kommuner og bydeler

Ombudet erfarer at variasjonen i tilbudet er for stort kommuner og bydeler imellom. Vi har også mottatt henvendelser der personer har flyttet til ny kommune eller bydel og fått sitt vedtak om BPA redusert. I vår årsmelding for 2016 anbefaler vi at det vurderes tiltak for å redusere forskjeller som ikke er begrunnet i den enkelte brukers behov.

Dersom du har en sak du ønsker å drøfte med Ombudet, så er du velkommen til å ta kontakt. Kontaktinfo til Ombudet i ditt fylke finner du i følgende lenke: https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet


Se også vårt intervju med Jane Thøgersen her.Følg og lik oss på sosiale medier: