Fagseminar om BPA | Hjemmebest

HjemmeBest var vertskap for et meget vellykket seminar om brukerstyrt personlig assistanse med vel 65 deltakere fra Oslo og Akershus. Deltakerne var saksbehandlere og ledere fra kommuner, representanter for interesseorganisasjoner bla fra MS-foreningen, støtteforeningen for ALS, CP-foreningen, ME-foreningen med flere, personer som har BPA eller vurderer å søke BPA, pårørende og andre.

Tema for dagen var:

Respekt for menneskets iboende verdighet, – Hva betyr det i møte med funksjonshemmede (filosof Tore Frost), Dine rettigheter ang. BPA (Jane Thøgersen, spesialkonsulent hos Pasient og brukerombudet i Oslo/Akershus), Lovgivers intensjon med rundskriv I-9/2015 og rettighetsfesting (Kari Kjønaas Kjos, leder av Stortingets Helse- og omsorgskomité, BPA-Søkeprosessen-kartlegging-dilemmaer (Mari Sørlie, spesialkonsulent ved tildelingsenheten, Ullensaker kommune), utviklingen av BPA i kommunene (Robert Straumann, Fagsjef Virke).

Noen av tilbakemeldingene vi har fått:

«Bra variasjon og kvalitet på alle foredragene»

«Vi kom for å lære mer om BPA og det har vi gjort»

«Veldig nyttig informasjon fra Pasient- og brukerombudet»

Foredragene:

Pasient og brukerombudet i Oslo/Akershus
v/Spesialkonsulent Jane Thøgersen

 

Pasient og brukerombudet arbeider for å ivareta pasienter og brukeres behov, interesser og rettsikkerhet ovenfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

Spesialkonsulent Jane Thøgersen oppfordrer personer til å ta kontakt med ombudet hvis du trenger informasjon om dine rettigheter ang. BPA, hjelp med å forstå vedtak, trenger bistand med dialog med tildelingskontoret/kommunen, informasjon om klageprosess eller hjelp med å utforme klage. Kan også bistå i kontakt med Fylkesmannen.

Se klagemaler her >>

Hele intervjuet:

Utviklingen av BPA i kommunene
v/Virkes fagsjef Robert Hval Straumann

Virke har spurt alle kommuner i Norge om omfanget og praktisering av BPA. Det kom inn svar fra 60 kommuner, hovedsakelig de største kommunene. Svarene gir en indikasjon på omfanget av tjenesten. Det er i hovedtrekk få brukere, med store vedtak. I gjennomsnitt 45 timer/uken. Men den typiske bruker har 32 timer.

Av de kommunene som svarte har 48 % kun BPA i egen regi, 24 % hadde både egen regi og eksterne leverandører (privat og ideell), 16 % hadde bare eksterne leverandører (privat og ideell) og 12 % hadde ikke vedtak på BPA.

Virkes fagsjef Robert Hval Straumann kan fortelle at veksten i antall BPA-ordninger er svært lav, ca 500 ordninger, til tross for at BPA ble en individuell rettighet 1.1,2015 og rettighetsfestingen nå omfatter ca 14 500 personer. Det at så få nye ordninger er etablert tror Virke skyldes flere årsaker. Personer som er berettiget til å få praktisk bistand og personlig hjelp vet ikke at de kan kreve å få hjelpen organisert som BPA, personer som er omfattet av rettighetsfestingen er ukjent med det. Mange kommunene har for liten kunnskap om BPA. Det er også misforståelser om kostnad, å organisere praktisk bistand og om at personlig hjelp som BPA ikke er dyrere, heller tvert imot.

Kommunen kan inngå avtaler med private leverandører selv om kommunen ikke har fritt brukervalg.

Hele intervjuet:

Stortingets Helse- og omsorgskomité
v/Leder Kari Kjønaas Kjos

Leder for Stortingets Helse- og omsorgskomité Kari Kjønaas Kjos viktigste budskap til kommunene var at kommunene må sette seg inn i og følge opp intensjonen og lovverket. Kommunen skal lære opp egen organisasjon, informere sine aktuelle innbyggere om muligheten for å få BPA.

Rundskrivet presiserer at kommunene kan innvilge BPA til personer med vedtaks som er lavere enn 25/32 timer pr uke. Kommunene skal ta hensyn til brukerens ønske og må begrunne årsak hvis kommunen avslår søknaden. Det holder ikke å avslå søknaden med å begrunne at hjelpebehovet er under 25/32 timer.

Hele intervjuet:

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre