Lenker | Hjemmebest

Denne siden vil vi benytte til å linke til relevante lovtekster, rundskriv og artikler omkring brukerstyrt personlig assistanse og assistanse generelt. Lurer du på noe om BPA eller Privat assistanse? Ta kontakt med oss, så besvarer vi dine spørsmål etter beste evne!

Relevant lovverk

Pasient og brukerrettighetsloven

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) >>

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)>>

Rundskriv om BPA

Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv – Brukerstyrt personlig assistanse >>

Rundskriv I-15/2005 Brukerstyrt personlig assistanse – utvidelse av målgruppen >>

Rundskriv Nr: I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) >>

Proposisjoner om BPA

Regjeringen foreslår å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse >>

Pressemelding | Dato: 09.05.2014 | Nr: 13/2014

Prop. 86 L (2013–2014)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 9. mai 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) >>

Opplæringshåndbok for BPA

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/oppleringshandbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa

Saker skrevet om BPA

Lovfester rett til brukerstyrt personlig assistent – Romerikes Blad >>

Publisert:28. februar 2014

Aktuelle Blogger

Carine skriver blogg om hvordan hun plutselig havnet i rullestol >>

BPA-Portalens Blogg >>

Ernæring og kostråd

http://helsedirektoratet.no/folkehelse/ernering/Sider/default.aspx

Hoteller som er tilpasset for bevegelseshemmede

http://www.ving.no/searchresult?q=bevegelseshemmede

Nyttige nettsider

Norsk helseinformatikk http://nhi.no/forside

Helsenorge  https://helsenorge.no

Helfo https://helfo.no

Norges blindeforbund: https://www.blindeforbundet.no/

NAV www.nav.no

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming >>

Informasjon om demens og hjerte og karsykdommer >>

Informasjon om ulike hjelpemidler og spesialløsninger: http://hvakanhjelpe.no/ >>

Foreninger og frivillige organisasjoner

Kreftforeningen: https://kreftforeningen.no/

Norges Handikapforbund: http://www.nhf.no/index.asp

MS Forbundet : http://www.ms.no/

ME foreningen: http://me-foreningen.com/meforeningen/

Norsk støttegruppe for ALS: http://alsnorge.no/

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre