Lenker | Hjemmebest

Denne siden vil vi benytte til å linke til relevante lovtekster, rundskriv og artikler omkring brukerstyrt personlig assistanse og assistanse generelt. Lurer du på noe om BPA eller Privat assistanse? Ta kontakt med oss, så besvarer vi dine spørsmål etter beste evne!

Relevant lovverk

Pasient og brukerrettighetsloven

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) >>

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)>>
 

Rundskriv om BPA

Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv – Brukerstyrt personlig assistanse >>

Rundskriv I-15/2005 Brukerstyrt personlig assistanse – utvidelse av målgruppen >>

Rundskriv Nr: I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) >>
 

Proposisjoner om BPA

Regjeringen foreslår å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse >>

Pressemelding | Dato: 09.05.2014 | Nr: 13/2014

Prop. 86 L (2013–2014)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 9. mai 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) >>
 

Opplæringshåndbok for BPA

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/oppleringshandbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa
 

Saker skrevet om BPA

Lovfester rett til brukerstyrt personlig assistent – Romerikes Blad >>

Publisert:28. februar 2014
 

Aktuelle Blogger

Carine skriver blogg om hvordan hun plutselig havnet i rullestol >>

BPA-Portalens Blogg >>
 

Ernæring og kostråd

http://helsedirektoratet.no/folkehelse/ernering/Sider/default.aspx
 

Hoteller som er tilpasset for bevegelseshemmede

http://www.ving.no/searchresult?q=bevegelseshemmede
 

Nyttige nettsider

Norsk helseinformatikk http://nhi.no/forside

Helsenorge  https://helsenorge.no

Helfo https://helfo.no

Norges blindeforbund: https://www.blindeforbundet.no/

NAV www.nav.no

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming >>

Informasjon om demens og hjerte og karsykdommer >>

Informasjon om ulike hjelpemidler og spesialløsninger: http://hvakanhjelpe.no/ >>
 

Foreninger og frivillige organisasjoner

Kreftforeningen: https://kreftforeningen.no/

Norges Handikapforbund: http://www.nhf.no/index.asp

MS Forbundet : http://www.ms.no/

ME foreningen: http://me-foreningen.com/meforeningen/

Norsk støttegruppe for ALS: http://alsnorge.no/

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
LinkedIn
Instagram

Vil du vite hva vi kan tilby deg?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre